Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost | FVT | NMGR | civilní |

Zde najdete výsledky přijímacího řízení pro všechny navazující magisterské studijní programy.

Přijímací řízení do AR 2023/2024

 • Za příznivé epidemické situace proběhnou přijímací zkoušky v prezenční formě.
 • Podmínkou je řádné ukončení vysokoškolského studia v  bakalářském studijním programu uskutečňovaném v oblasti vzdělávání Vědy o Zemi nebo Bezpečnostní obory zakončeném státní závěrečnou zkouškou.
 • Další podmínkou jsou znalosti z odborného základu studijního programu.
 • Obsahem prezenční přijímací zkoušky bude písemný Test z odborného základu studijního programu.
 • Uchazeč může u přijímací zkoušky získat maximálně 100 bodů.
 • Bodové výsledky přijímací zkoušky dle registračních čísel budou zveřejněny ZDE (do 10 pracovních dní ode dne konání přijímací zkoušky).
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží uchazeč do 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí.
 • V akademickém roce 2023/2024 lze přijmout maximálně 8 uchazečů.
 • Přečtěte si prosím pozorně Úplné znění podmínek přijímacího řízení.

Pozn.: O případných změnách podmínek přijímacího řízení Vás budeme informovat také v Novinkách k přijímacímu řízení.

Test z odborného základu studijního programu

 • je zaměřen na ověření znalostí z učiva bakalářského studijního programu dané oblasti vzdělávání (obecná geografie a klimatologie, metody sběru prostorových dat, geoinformatika, synoptická meteorologie, aplikace geověd v oblasti bezpečnosti)
 • svým obsahem a náročností odpovídá znalostem a dovednostem získaným během bakalářského studia
 • je to písemný test s výběrem možnosti
 • vždy právě jedna správná odpověď
 • doba trvání testu – 45 minut
 • je možné získat 0 – 100 bodů
 • požadované minimum je 40 bodů

Adresa pro písemnou komunikaci:

Univerzita obrany

Fakulta vojenských technologií, Skupina studijní

Kounicova 65

662 10 Brno

Telefon: +420 973 443 693

E-mail: fvt-studijni@unob.cz