Letecké a radiotechnické obranné technologie | FVT | BC | civilní

Přijímací řízení do AR 2024/2025

 • Obsahem prezenční přijímací zkoušky bude písemný Test studijních předpokladů.
 • V případě více podaných přihlášek do bakalářských nebo magisterských studijních programů v rámci stejné fakulty bude uchazeči stanoven pouze jeden termín přijímací zkoušky a výsledek mu bude automaticky uznán pro ostatní přihlášky.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží uchazeč do 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí.
 • Uchazeč může požádat o prominutí vykonání přijímací zkoušky.
 • V akademickém roce 2024/2025 lze přijmout maximálně 18 uchazečů.
 • Přečtěte si prosím pozorně Úplné znění podmínek přijímacího řízení.

Pozn.: O případných změnách podmínek přijímacího řízení Vás budeme informovat také v Novinkách k přijímacímu řízení.

Test studijních předpokladů

 • ověřuje matematické znalosti a dovednosti, numerické myšlení a logické uvažování
 • odpovídá znalostem a dovednostem získaným během středoškolského studia
 • je to písemný test s výběrem možnosti
 • vždy právě jedna správná odpověď
 • doba trvání testu – 70 minut
 • je možné získat 0 – 60 bodů
 • požadované minimum je 20 bodů

Co je třeba splnit?

 • Dosáhnout v posledních pěti letech před podáním přihlášky ke studiu ve studijním programu na střední škole za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku studia a za 1. pololetí posledního ročníku studia studijní aritmetický průměr z matematiky nižší, než je hodnota 1,5.
 • Podat písemnou Žádost o prominutí vykonání přijímací zkoušky do požadovaného termínu.
 • Přiložit k žádosti doklady prokazující tvrzené skutečnosti svědčící vyhovění žádosti, např. vysvědčení za poslední tři pololetí středoškolského studia uchazeče, apod.
 • Veškeré listiny je nutné doložit:
  • v listinné podobě – úředně ověřené kopii doručené osobně (v pracovních dnech) nebo doporučeně poštou na adresu: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, Skupina studijní, Kounicova 65, 662 10 Brno (Prosté kopie listin pro účely vyřízení žádosti o prominutí přijímací zkoušky nebudou akceptovány.)
  • elektronicky ve formě autorizované konverze s ověřovací doložkou datovou schránkou nebo na e-mailovou adresu: fvt-studijni@unob.cz

Rozhodnutí o prominutí vykonání přijímací zkoušky

 • Rozhoduje děkan fakulty.
 • Kladné stanovisko přijde do schránky v e-přihlášce.
 • Kladné stanovisko znamená, že uchazeč získává z této části přijímací zkoušky maximální počet bodů.
 • Pokud je uchazeči prominuta některá část přijímací zkoušky a má podaných více přihlášek do bakalářských nebo magisterských studijních programů na stejné fakultě – bude mu maximální počet bodů automaticky uznán i pro ostatní podané přihlášky.
 • Záporné stanovisko bude uchazeči doručeno písemně.

Adresa pro písemnou komunikaci:

Univerzita obrany

Fakulta vojenských technologií, Skupina studijní

Kounicova 65

662 10 Brno

Telefon: +420 973 443 693

E-mail: fvt-studijni@unob.cz

Zde budou zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek.