Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality

Základní informace o fungování systému

Základní informace o fungování systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 

Pozornost zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností je na Univerzitě obrany věnována již od jejího zřízení v roce 2004, kdy se univerzita na jedné straně aktivně zapojila do všech projektů MŠMT, jejichž výstupy se odrazily právě v definování zákonných povinností v oblasti zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, na druhé straně sama realizovala dílčí hodnocení kvality svých činností a pilotní komplexní hodnocení kvality.

Požadavek zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností se opírá o vymezení poslání Univerzity obrany a je trvale promítnut do strategických dokumentů UO a jejich součástí, ať již jako obecný princip, nebo jako konkrétní cílový stav pro jednotlivé oblasti působnosti UO.

 

Legislativní rámec systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností

Povinnost zavést funkční systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy zakotvují jak zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, tak související nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství a směrnice pro zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Zákon o vysokých školách a související nařízení vlády vymezují oblasti z hlediska zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

 • oblast vzdělávací činnosti  – s důrazem na studijní programy v rámci akreditace studijních programů a oblasti vzdělávání v rámci institucionální akreditace, programy celoživotního vzdělávání, vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech, přijímání do studia a podmínky studia, uznávání zahraničního vzdělání, podporu studentů se znevýhodněním, resp. se specifickými potřebami,
 • oblast tvůrčí činnosti – rozvoj vědecké, výzkumné, vývojové a expertní činnosti ve vazbě na vzdělávací činnost vysoké školy a provázanost s praxí,
 • oblast s nimi souvisejících činností – s důrazem na společenskou odpovědnost vysoké školy, kompetence a rozvoj zaměstnanců, mobility studentů a zaměstnanců, materiální a technické zabezpečení, knihovní a informační služby, nakladatelskou a ediční činnost, poradenské služby, služby kolejí a menz, služby pro volnočasové aktivity studentů a zaměstnanců.

 

Systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na Univerzitě obrany 

Systém zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality je vymezen ve  vzájemně provázaných vnitřních přepisech, kterými jsou především Statut Univerzity obrany, Pravidla systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality na Univerzitě obrany, Akreditační řád pro akreditaci studijních programů a pro institucionální akreditaci Univerzity obrany a Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity obrany, a v souvisejících opatřeních rektora.

Zajišťováním kvality se rozumí systematická péče o kvalitu vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, její udržování a zlepšování. Vnitřní hodnocení kvality je pak chápáno jako ověřování míry naplňování poslání a cílů Univerzity obrany a dodržování stanovených standardů.

 

V rámci systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality jsou:

 • stanoveny působnosti, pravomoci a povinnosti orgánů Univerzity obrany a jejích součástí z hlediska zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality a to jak na úrovni školy, tak na úrovni fakult a dalších součástí, na úrovni dalších pracovišť a také ve vztahu k referenčním skupinám – studentům, absolventům, akademickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům Univerzity obrany,
 • stanovena pravidla a postupy, včetně systému hodnocení, pro vzdělávací činnost jako celek a speciálně pro vnitřní hodnocení studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, pro tvůrčí činnost a pro související činnosti,
 • definovány strategické dokumenty s vazbou na vnitřní systém kvality, včetně rámcových parametrů jejich přípravy a termínů zpracování, zveřejňování výsledků vnitřního hodnocení.

  Základní principy systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vysoké školy definované zákonem o vysokých školách a souvisejícími nařízeními vlády jsou naplňovány takto:
 • předmětem zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality jsou jak oblast vzdělávací činnosti, tak oblasti tvůrčí činnosti s nimi související činnosti,
 • zajišťování kvality a vnitřní hodnocení kvality zahrnuje stanovení a vyhodnocování příslušných ukazatelů kvality a stanovování, realizaci a hodnocení účinnosti opatření pro udržování a zlepšování kvality všech činností,
 • vnitřní hodnocení vychází z ověřených relevantních kvalitativních i kvantitativních údajů a spočívá v kritickém posouzení zjištěných skutečností,
 • hodnocená součást nebo další pracoviště se vždy podílí na vnitřním hodnocení a vyjadřuje se k jeho výsledkům,
 • povinností univerzity obrany, jejích součástí a dalších pracovišť je poskytovat včas všechny úplné a pravdivé údaje potřebné pro vnitřní hodnocení,
 • vnitřní hodnocení se opírá o zpětnou vazbu od akademických pracovníků, studentů, absolventů, případně dalších relevantních subjektů a osob,
 • součástí každého vnitřního hodnocení je návrh opatření vedoucích k dalšímu rozvoji hodnoceného celku za účelem zlepšování a stanovení lhůt pro jejich realizaci a v případě zjištěných neshod návrh nápravných a preventivních opatření,
 • po uplynutí stanovených lhůt je možno provést následné vnitřní hodnocení nebo následnou kontrolu.

 

Roli garanta systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality zajišťuje Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity obrany, která je tvořena akademickými pracovníky, zástupci akademického senátu Univerzity obrany, studentem a významnými odborníky z vojenské a akademické sféry. Koordinátorem systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je prorektor pro kvalitu.

 

V oblasti vzdělávací činnosti vnitřní hodnocení kvality zahrnuje mj. hodnocení kvality studijních programů a kvality programu celoživotního vzdělávání. Samotná realizace vnitřního hodnocení kvality studijního programu představuje proces, ve kterém je studijní program pravidelně hodnocen garantem studijního programu prostřednictvím ukazatelů kvality ve formě zpracování Dílčí hodnotící zprávy o studijním programu, ve které jsou příslušné ukazatele kvality stanoveny s cílem vyhodnocovat naplňování standardů studijního programu.

Součástí Dílčí hodnotící zprávy o studijním programu je vymezení silných a slabých stránek, příležitostí a rizik daného studijního programu a případné formulace nápravných či preventivních opatření a jejich následné postoupení děkanovi fakulty v rámci realizace systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality na Univerzitě obrany. Dílčí hodnotící zpráva o studijním programu je zpracována ve struktuře a v termínech stanovených Radou pro vnitřní hodnocení Univerzity obrany za období jednoho roku. Garant studijního programu obdobně zpracovává Souhrnnou zprávu o studijním programu, která popisuje vývoj sledovaných oblastí v periodě pěti let a následně shrnuje realizovaná opatření a provádí jejich vyhodnocení.

Podkladem pro vnitřní hodnocení kvality programu celoživotního vzdělávání je Dílčí hodnotící zpráva o programu celoživotního vzdělávání, jež je zpracovávána garantem příslušného programu. Samotná zpráva popisuje vyhodnocení definovaných ukazatelů kvality, zpětnou vazbu získanou od účastníků kurzu, jež se vyjadřují k organizační stránce absolvovaného kurzu, ke kvalitě pedagogického procesu z pohledu účastníka kurzu a k očekávanému přínosu daného kurzu pro jejich další kariéru.

Vyhodnocení kvantitativních výsledků ukazatelů kvality ze zpracovaných dílčích zpráv (Dílčí hodnotící zpráva o studijním programu, Dílčí hodnotící zpráva o programu celoživotního vzdělávání) zpracovává děkan fakulty ve formě Průběžné zprávy o vzdělávací činnosti fakulty, jejíž struktura je tvořena seznamem ukazatelů kvality hodnocených studijních programů a programů celoživotního vzdělávaní a kvantitativním vyjádřením jejich naplněnosti ve formě porovnání skutečné hodnoty ukazatele s definovaným standardem. Součástí takto zpracované Průběžné zprávy o vzdělávací činnosti fakulty je i popis realizovaných opatření v hodnoceném roce a vyhodnocení účinnosti opatření realizovaných na fakultě v předcházejícím hodnoceném období.

Vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti, jako součásti vnitřního hodnocení kvality, zahrnuje komplexní pohled na realizovanou tvůrčí činnost fakult a ústavu spočívající v posouzení sledovaných ukazatelů kvality, jež tvoří klíčový obsah Průběžné zprávy o tvůrčí činnosti fakulty (ústavu, centra) zpracované děkanem fakulty (ředitelem) za hodnocené období, kterým je jeden rok. Samotná zpráva obsahuje vyhodnocení ukazatelů kvality tvůrčí činnosti poskytující informace mj. o strategickém cíli tvůrčí činnosti, o naplňování strategického záměru v oblasti tvůrčí činnosti fakulty, ústavu, o propojenosti tvůrčí a vzdělávací činnosti, o hodnocení kvality tvůrčí činnosti v doktorském studijním programu, o mezinárodní spolupráci ve tvůrčí činnosti a o dosažených výsledcích v publikační činnosti akademických pracovníků. Součástí Průběžné zprávy o tvůrčí činnosti je i vymezení silných a slabých stránek tvůrčí činnosti fakulty, příležitostí a rizik a popis přijatých opatření ke zlepšení realizace a dosahované úrovně tvůrčí činnosti. Průběžná zpráva o tvůrčí činnosti následně tvoří obsahový základ pro Souhrnnou zprávu o tvůrčí činnosti, jež popisuje především vývoj sledovaných ukazatelů kvality a vyhodnocení realizovaných opatření v období pěti let.

Vnitřní hodnocení kvality činností souvisejících se vzdělávací a tvůrčí činností, kterými jsou hodnocení řízení a správy univerzity, naplňování třetí role univerzity, zajišťování marketingových aktivit, zajišťování vnějších, podpůrné aktivity (např. zabezpečování personálních, finančních a informačních zdrojů, movitého, nemovitého majetku, poradenských služeb, vydavatelské a nakladatelské činnosti, stravovacích a ubytovacích služeb) je realizováno formou Průběžné zprávy o hodnocení souvisejících činností, jež je zpracovávána rektorem pověřeným prorektorem za období jednoho roku formou sebehodnotící zprávy kvalitativně popisující stanovené standardy. Součástí zprávy jsou i případná doporučení formulovaná jednotlivými garanty hodnocených oblastí, kterými jsou v podmínkách Univerzity obrany prorektor pro rozvoj a internacionalizaci, kvestor a kancléř. Hodnocené oblasti se sledují následně v období pěti let, jejichž vyhodnocení pak následně tvoří obsahovou část Souhrnné zprávy o hodnocení souvisejících činností.

Jedním z principů systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vedoucích ke zlepšování kvality hodnocených činností je přijímání adekvátních opatření v oblastech, které byly z výsledků provedeného vnitřního hodnocení identifikovány jako oblasti, jež neodpovídají stanoveným požadavkům. Požadavky na hodnocené oblasti jsou stanoveny formou standardu, který je u vybraných oblastí definován a následně i ve formě ukazatele kvality vyhodnocován kvantitativně (např. ukazatele kvality vzdělávací činnosti, ukazatele kvality tvůrčí činnosti) nebo kvalitativně ve formě doložení naplňování příslušného standardu ve formě tzv. sebehodnotící zprávy (např. ukazatele souvisejících činností). U ukazatelů, u kterých je příslušný standard definován kvantitativně, je definována i tzv. kritická hodnota. Samotné hodnocení pak spočívá v porovnání skutečného stavu, tedy hodnot dosahovaných u jednotlivých ukazatelů kvality s příslušným standardem. V případě, že není dosaženo příslušné hodnoty dané standardem, je příslušný zpracovatel dané zprávy (garant studijního programu, děkan fakulty, ředitel ústavu, centra) povinen formulovat nápravné opatření, které povede k naplnění příslušného standardu. Za předpokladu, že není naplněna kritická hodnota daného standardu, stanoví Rada pro vnitřní hodnocení doporučení děkanovi fakulty či řediteli ústavu, centra (dle hodnocených činností) ve formě opatření za účelem zlepšování. V případě, že z výsledku porovnávání skutečné hodnoty s příslušnou hodnotou definovaného standardu nevyplývá garantovi studijního programu, děkanovi fakulty či řediteli ústavu, centra povinnost formulovat opatření, může přijímat tzv. preventivní opatření vedoucí k odstranění možných příčin potenciálních neshod. Všechna opatření definována jako jeden z možných výsledků vnitřního hodnocení kvality jsou součástí zpracovávaných dílčích či průběžných zpráv hodnocených činností.