Studium jazyků

Studium jazyků v rámci vysokoškolské výuky na Univerzitě obrany (UO) zabezpečuje Odbor vysokoškolské výuky  Centra jazykového vzdělávání (OVV CJV) .

Výuka jazyků probíhá v souladu s vysokoškolskými požadavky na jazykovou přípravu studentů UO a rezortními požadavky Ministerstva obrany České republiky na jazykovou způsobilost vojáků – absolventů Univerzity obrany.

Vysokoškolské požadavky na jazykovou přípravu se vztahují na všechny studenty (vojenské i civilní) a jsou specifikovány v akreditovaných studijních programech jednotlivých fakult. Po splnění těchto požadavků obdrží student zápočet, klasifikovaný zápočet nebo vykoná zkoušku a na základě toho obdrží kredity.
 
Rezortní požadavky Ministerstva obrany na jazykovou přípravu se vztahují pouze na vojenské studenty UO a jsou specifikovány v rozkaze ministra obrany (RMO č.108/2014). Podle tohoto rozkazu musí vojenští studenti UO během studia na UO vykonat kvalifikační zkoušku (proficiency exam) z angličtiny a druhého cizího jazyka, a tím získat osvědčení o dosažení jazykové úrovně podle NATO STANAG 6001.
 
Jazyková výuka je zaměřena na praktickou komunikaci a rozvoj všech řečových dovedností (mluvení, poslech s porozuměním, čtení s porozuměním a psaní). Je orientována na studium obecného, odborného a akademického jazyka.
 
Výuka obecného jazyka probíhá tak, aby v Cizím jazyce I – angličtině studenti dosáhli úrovně samostatného uživatele jazyka, a to minimálně na úrovni B1-B2 podle Evropského referenčního rámce (ERR). V Cizím jazyce II studenti musí dosáhnout úrovně minimálně uživatele základů jazyka na úrovni A2 podle ERR.
 
Výuka odborného jazyka v Cizím jazyce I – angličtině je zaměřena na rozvoj schopnosti studenta aktivně komunikovat v oblasti své odbornosti a specializace. Je jedinečná, protože je úzce propojena s akreditovanými studijními programy. Obsahově zahrnuje nejen znalost terminologie oboru a specializace, ale i znalost jevů, které jsou typické pro odborný jazyk. V Cizím jazyce II student musí zvládnout minimálně základy profesního jazyka.
 
Výuka akademického jazyka probíhá především u navazujícího magisterského a doktorského studijního programu. Důraz je zde kladen na prezentaci, diskuzi, argumentaci, akademické psaní, práci s textem atd.
Organizace jazykové výuky se liší u jednotlivých fakult v rámci studijních programů jak v nabídce jazyků, tak v dotaci hodin věnovaných výuce jazyků. Na všech fakultách však prioritní místo ve výuce jazyků zaujímá angličtina.
 

Na Fakultě vojenského leadershipu (FVL) a Fakultě vojenských technologií (FVT) studují vojenští studenti v magisterském studijním programu dva cizí jazyky. Anglický jazyk je povinný pro všechny studenty. Druhý cizí jazyk si studenti mohou vybrat z nabídky tří jazyků – německý jazyk, francouzský jazyk a ruský jazyk. U uchazečů o magisterské studium je požadována znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1 podle SERR (středně pokročilá úroveň).

Civilní studenti studují také dva cizí jazyky. Jako CJ I je povinný anglický jazyk, jako CJ II je možný výběr z německého, francouzského a ruského jazyka.

U uchazečů o civilní bakalářské studium je požadována znalost anglického jazyka minimálně na úrovni A2 podle SERR (mírně pokročilá úroveň). U uchazečů o civilní magisterské navazující studium je požadována znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1 podle SERR (středně pokročilá úroveň). V případě CJ II (německý, francouzský a ruský jazyk) je u studentů civilního magisterského navazujícího studijního programu požadována znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A2 podle SERR (mírně pokročilá úroveň).

 
Na Fakultě vojenského zdravotnictví (FVZ) studenti studují v rámci povinné výuky pouze Cizí jazyk I, což je angličtina, a to v bakalářském programu odborný jazyk a v magisterském programu obecný jazyk.
Výuka jazyků probíhá ve speciálních jazykových učebnách v souladu s  nejnovějšími trendy v  oblasti teorie učení a vyučování cizím jazykům. Ve výuce se kromě tradičních metod využívají moderní komunikační a informační technologie.
 
Pro samostudium mohou studenti využívat rozsáhlou databanku studijních materiálů v elektronických vzdělávacích prostředích používaných na UO. Tyto systémy jsou přístupné na intranetu UO z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.
 

Kontaktní osoby pro bližší informace o studiu jazyků:

Anglický jazyk – PhDr. Ivana Čechová, Ph.D., ředitelka Odboru vysokoškolské výuky (OVV)

ivana.cechova@unob.cz; tel.: 973 44 39 08.

Francouzský jazyk – Mgr. Zbyněk Rektořík, Ph.D., vedoucí Skupiny francouzského jazyka

zbynek.rektorik@unob.cz ; tel. 973 44 2870

Německý jazyk – Mgr. Iveta Macháčková, vedoucí Skupiny německého jazyka

iveta.machackova@unob.cz  ; tel.: 973 44 2148

Ruský jazyk   – Mgr. Ladislav Baumgartner, vedoucí Skupiny ruského jazyka

ladislav.baumgartner@unob.cz ; tel. 973 44 3426