Charakteristika a zaměření

Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojenského, vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření. Je rovněž centrem celoživotního vzdělávání. Realizuje i neakreditované nejvyšší rezortní vzdělávání formou kvalifikačních kurzů pro vyšší důstojníky. Škola je otevřená i civilním a zahraničním studentům. Univerzita obrany má své nezastupitelné místo v systému českých vysokých škol a poskytuje vzdělání srovnatelné se vzděláním získaným na civilních vysokých školách v České republice.

Univerzita obrany připravuje vojenské profesionály a další odborníky působící ve sféře bezpečnosti a obrany státu na základě potřeb Armády ČR, státní správy a smluvních závazků s ostatními demokratickými státy. Příprava probíhá na bázi nejnovějších poznatků z vojenství, výzkumu a vývoje v národním i mezinárodním měřítku a vlastního vědeckého bádání. Vzdělávání na univerzitě je směrováno k širšímu zaměření odborného profilu absolventů, což umožňuje jejich lepší uplatnitelnost a kariérní růst v měnících se podmínkách v armádě. Všestrannost vzdělání rovněž vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů univerzity i v civilním životě.

Škola průběžně modernizuje nabízené studijní programy s cílem reagovat na dynamicky se měnící potřeby praxe a zvyšující se standardy vyspělých evropských univerzit. K hodnocení a kontrole průběhu studia univerzita používá kreditní systém vycházející z principů Evropského systému převodu kreditů (ECTS), který usnadňuje mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů a umožňuje snadné a transparentní uznávání absolvovaných částí studia v rámci evropského vzdělávacího prostoru. Univerzita obrany je členem Evropského svazu národních inženýrských organizací (FEANI), technické magisterské obory absolventů školy jsou uznávány i v zemích Evropské unie a absolventi odpovídajících studijních programů mohou požádat o titul euroinženýr (EUR Ing.).

Vzdělávání na Univerzitě obrany absolventům poskytuje ucelený rozsah znalostí, umožňující zvládnutí činností v oblasti řízení a velení. Vojenské a velitelské dovednosti studenti získávají především při vojenské přípravě mimo univerzitu, a to v rámci základního výcviku a odborného důstojnického kurzu. Komplexně je tedy v přípravě studentů, budoucích profesionálních vojáků AČR, kladen důraz na formování osobnosti důstojníka-velitele, na jeho vysokou teoretickou a praktickou připravenost, včetně jeho fyzické zdatnosti, psychické odolnosti a jazykové připravenosti. Možnost studia na UO se týká i žen. Absolventi univerzity jsou připraveni i pro působení v jednotkách zahraničních misí a v rámci aktivit NATO.

           Vysokoškolské studium je na Univerzitě obrany organizováno jako:

– tříleté v bakalářském studijním programu, dosažený titul „bakalář“ (Bc.),
– dvouleté v navazujícím magisterském studijním programu, dosažený titul „inženýr“ (Ing.),
– pětileté v magisterském studijním programu vojenské technologie, dosažený titul „inženýr“ (Ing.),
– pětileté v magisterském studijním programu ekonomika a management, dosažený titul „inženýr“ (Ing.),
– pětileté v magisterském studijním programu vojenská farmacie, dosažený titul   „magistr“ (Mgr.), a ve studijním programu vojenské zubní lékařství, dosažený titul „doktor zubního  lékařství“ (MDDr.),
– šestileté v magisterském studijním programu vojenské všeobecné lékařství, dosažený titul „doktor    medicíny“ (MUDr.),
– tříleté a čtyřleté v doktorském studijním programu, dosažený titul „doktor“ (Ph.D.).

Bakalářský studijní program a magisterský studijní program je určen pro absolventy středních škol s maturitou.  Magisterský studijní program navazující na bakalářský je určen pro absolventy bakalářských studijních programů. Bakalářský studijní program, magisterský i navazující magisterský studijní program jsou založeny na kreditním způsobu hodnocení výsledků studia. Doktorský studijní program je určen pro absolventy magisterských a  navazujících magisterských studijních programů.

Forma studia je

–  prezenční

 – kombinovaná

V rámci prezenčního studia je výuka organizována po studijních skupinách, pro které jsou na základě studijních plánů zpracovány rozvrhy hodin. Kombinované studium se uskutečňuje formou prezenčního studia v rámci konzultačních soustředění a distančního studia samostatnou prací studentů mezi jednotlivými soustředěními.