Celoživotní vzdělávání

Fakulty a další součásti Univerzity obrany v rámci svých vzdělávacích a odborných činností uskutečňují programy celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV), které se řídí Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity obrany.

Studium v těchto programech probíhá prezenční, distanční nebo kombinovanou formou. V podmínkách Univerzity obrany se jedná zejména o kariérní, odborné a rekvalifikační kurzy, odborná soustředění, přednášky, přednáškové cykly nebo semináře.

Programy CŽV s uvedením typu a formy studia vyhlašuje děkan fakulty nebo ředitel příslušné součásti.

Informace o programu CŽV jsou zveřejňovány v dostatečném časovém předstihu, aby měl uchazeč příležitost se s nimi předem seznámit. Účastník CŽV není studentem podle Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. § 60, článek 3. Způsob ukončení studia je stanoven programem CŽV. Absolventovi je vydáno osvědčení o absolvovaném studiu v rámci CŽV.