Prorektor pro vnitřní řízení a kvalitu

plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.

 

Curriculum vitae 

Narodil se 21. listopadu 1976 v Novém Městě na Moravě. V roce 2000 absolvoval s vyznamenáním Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově, studijní obor Ekonomika obrany státu, ve specializaci Logistika ozbrojených sil. V roce 2004 úspěšně absolvoval doktorské studium ve studijním oboru Ekonomika obrany státu, na stejné vysoké škole. V roce 2012 úspěšně ukončil habilitační řízení (titul Dr. habil.) na Národní univerzitě veřejné správy v Budapešti, ve studijním programu Teorie řízení obrany (Theory of Defence Administration) v oblasti vzdělávání Vojenské vědy v sociálních studiích. V roce 2017 absolvoval Kurz generálního štábu na Univerzitě obrany. V roce 2019 úspěšně ukončil habilitační řízení ve studijním oboru Ekonomika obrany státu na Fakultě vojenského leadershipu.

Od roku 2004 pracoval na Katedře logistiky Fakulty ekonomiky a managementu v pracovních pozicích asistent, vědecký pracovník, samostatný vědecký pracovník a zástupce vedoucího katedry. Od roku 2014 zastává funkci vedoucího Katedry logistiky na Fakultě vojenského leadershipu. Od roku 2006 vykonával funkci Proděkana pro studijní a pedagogickou činnost, od roku 2010 funkci Proděkana pro vnější vztahy a rozvoj a od konce roku 2011 do června 2015 funkci Proděkana pro vědeckou činnost na Fakultě vojenského leadershipu.

Je absolventem odborných kurzů Acquisition Policy Course v Bundesakademie für Wehrverwaltung und Wehrtechnik v Mannheimu, kurzu Contracting and Logistics: Pre‑Deployment and Deployment Operations organizovaného Naval Postgraduate School v Monterey pořádané v ČR či kurzů modelování a simulací v prostředí Simul8 a Simio. Spoluorganizoval a přednášel v kurzech Naval Postgraduate School organizovaných v ČR, ve spolupráci s MLCC spoluorganizuje a přednáší v kurzu RSOM Orientation Course v ČR i v zahraničí. Je členem Vědecké rady Fakulty vojenského leadershipu, redakčních rad zahraničních časopisů, přednáší v tuzemsku i v zahraničí.

Pravidelně se účastní mezinárodních vojenských cvičení, je řešitelem či spoluřešitelem výzkumných národních a mezinárodních projektů (EDA, International Visegrad Fund, NATO STO, PESCO). Aktivně působil v programu NATO Defence Education Enhancement Program (DEEP) pro Moldávii, Gruzii, Ukrajinu, Srbsko a jako akademický vedoucí pro Chorvatsko. Od roku 2007 je členem stálé pracovní skupiny pro vojenské a bezpečností obory Akreditační komise a od roku 2015 Národního akreditačního úřadu. Od roku 2013 je hodnotitelem Odborného verifikačního a hodnotícího panelu Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace, poradního orgánu Vlády České republiky.

Jeho odborná činnost je zaměřena do oblasti vojenské logistiky v mnohonárodních operacích, bezpečnosti a udržitelnosti distribučních řetězců, modelování a simulace logistických řetězců.

Je ženatý a má tři děti.

Kontakt
  • Adresa:Kounicova 65, Brno
  • Telefon+420 973 443 918
  • Fax:+420 ​973 442 160