Kariéra

Výběrová řízení na Centrum tělesné výchovy a sportu

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektorka-velitelka Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení místa (385112):

Asistent (jen ve školách) skupiny výuky základní tělesné výchovy

Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany

(63/GT0XVR/00/13/84/05/4/2222)

 Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti nadporučíka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: nadporučík;

Místo výkonu služby – Brno.

Obsah činnosti:

 • vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů Univerzity obrany;
 • provádění výuky, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia pod metodickým vedením odborného asistenta, poskytování konzultací v základní a ve speciální tělesné přípravě dle platné legislativy;
 • publikační a sebevzdělávací aktivity;
 • organizování a řízení tělovýchovných a volnočasových aktivit studentů a zaměstnanců UO.

Předpokládaný termín obsazení místa – 1.10.2024.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

 • voják z povolání v hodnosti poručík se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;
 • vysokoškolské magisterské vzdělání z oblasti kinantropologie nebo příbuzném;
 • minimálně 2letá praxe na funkcích akademického pracovníka, nebo min. 3letá praxe ve funkcích na úrovni rota, baterie, roj a vyšších;
 • držení osvědčení instruktora speciální tělesné přípravy;
 • splnění kvalifikačního požadavku – základní důstojnický kurz (05);
 • jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 1111.

Další požadavky na uchazeče:

 • občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);
 • tvůrčí činnost v oboru kinantropologie nebo příbuzném, nebo služba v zahraničních operacích, účast na mezinárodních cvičeních;

Podmínkou přijetí je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ“ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ“. V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení“ přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 12.8.2024 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Vít MORÁVEK (tel. 973 442 432, Alc. 44 2432)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Potřebné tiskopisy najdete zde

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, kasárna Jana Babáka, budova č. 58, zasedací místnost CTVS dne 27.8.2024 od 10.00 hod.

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou do 14 dnů ode dne konání pohovoru a bude zveřejněn na úřední desce a ve veřejné části internetových stránek UO.

Proti porušení Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany může uchazeč podat písemnou námitku rektoru-veliteli UO do 3 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

rektorka – velitelka

Zveřejněno dne 9. července 2024