Kariéra

Výběrová řízení na Centrum jazykového vzdělávání

Na základě rozhodnutí rektorky – velitelky bylo dne 25. října 2023 výběrové řízení na níže uvedené místo

ZRUŠENO

Akademický pracovník oddělení anglického jazyka

Odboru vysokoškolské výuky Centra jazykového vzdělávání
(1 obsazované místo)
 (99/385109/00/13/5/3333)

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou – nejdéle do 31. 12. 2024 (s možností prodloužení) – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně.

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízeníBrno, kasárna Černá Pole, třída generála Píky 2, budova č. 17, místnost 403, dne 27. 11. 2023 od 14,00 hod.

 Zveřejněno dne 26. října 2023

 

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektorka – velitelka výběrové řízení na obsazení místa: 

Asistent

Skupiny zabezpečení testování Oddělení testování Centra jazykového vzdělávání

 (63/385111/00/13/01/05/4/3333)

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti nadporučík.

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13).

Kvalifikační požadavek – důstojnický kurz (05).

Jazyková způsobilost z anglického jazyka podle NATO STANAG 6001 – SLP 3333.

Místo – akademický pracovník.

Služební tarif pro hodnost – nadporučík

Místo výkonu služby – Brno.

Obsah činnosti:

 • výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol;
 • zabezpečení provádění jazykových zkoušek podle STANAG 6001;
 • ověřování jazykových kompetencí na pracovišti.

Minimální požadavky na uchazeče:

 • voják z povolání v hodnosti poručík se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu filologického nebo pedagogického směru z anglického jazyka, nebo ukončené vysokoškolské vzdělání v jiném magisterském studijním programu a nejméně roční praxi ve výuce anglického jazyka, případně rodilý mluvčí s vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu a nejméně roční praxí ve výuce tohoto jazyka;
 • u rodilého mluvčího nostrifikace – uznání zahraničního vzdělání v magisterském studijním programu na základě § 89 zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách;
 • splnění kvalifikačního požadavku – důstojnický kurz, nebo účastník probíhajícího důstojnického kurzu (minimálně potvrzená nominace);
 • absolvování jazykové zkoušky z anglického jazyka podle standardizační dohody NATO STANAG 6001 na úrovni SLP 3333 nebo jiné odpovídající standardizované jazykové zkoušky z anglického jazyka – nepožaduje se u rodilého mluvčího;

Další požadavky na uchazeče:

 • pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou práci;
 • zkušenosti s testováním jazykových kompetencí, hodnocením přezkušovaných a tvorbou jazykových testů;
 • vědecká a publikační činnost v oblasti aplikované lingvistiky, nebo její záměr;
 • občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 1. 2024.

Uchazeči předloží přihlášky do výběrového řízení s přehledem vědecké a publikační činnosti do 18. 11. 2023 na adresu:

o.z. Ing. Vít MORÁVEK (tel. 973 442 432)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Potřebné tiskopisy najdete zde

Součástí pohovoru bude jazyková zkouška z anglického jazyka podle normy NATO STANAG 6001 na úroveň SLP 3333 (netýká se rodilých mluvčích a držitelů platného osvědčení o získání SLP 3333). Informace k této zkoušce lze získat na internetových stránkách CJV https://cjv.unob.cz/centrum/testovani-jazyku/.

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, kasárna Černá Pole, třída generála Píky 2, budova č. 17, místnost 403, dne 27. 11. 2023 od 14,00 hod.

Uchazeči, kteří úspěšně absolvují ústní pohovor, budou pozváni k přezkoušení z požadovaného jazyka nebo dvou jazyků podle NATO STANAG 6001 na úroveň 3333. (neplatí pro rodilé mluvčí a držitele platného osvědčení o získání SLP 3333).

Místo a čas konání jazykové zkoušky z anglického jazyka: Brno, kasárna Černá Pole, třída generála Píky 2, budova č. 17, dne 30. 11. 2023 od 08,00 hod. do 15,00 hod.

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce – velitelce UO prostřednictvím vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany  je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

rektorka-velitelka UO

Zveřejněno dne 17. října 2023