Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní | FVT | NMGR | civilní |

 • dvouletý navazující magisterský studijní program
 • pouze civilní prezenční forma studia
 • absolvent získá titul Ing.

Studijní program je navrhován jako kombinovaný SP se specializacemi, realizovaný ve dvou oblastech vzdělání – Strojírenství, technologie a materiály a Bezpečnostní obory. V rámci studijního programu budou realizovány následující specializace:

 • Technologie pro ochranu majetku a osob,
 • Letecká technika,
 • Zbraně a munice.

Cílem navrženého studijního programu je poskytnout studentům potřebné znalosti teorií, konceptů a metod z oblasti strojírenství, technologií a materiálů používaných při návrhu, použití a údržbě moderních obranných a bezpečnostních technologií. Dalším cílem studijního programu je příprava studentů na praktickou aplikaci těchto teorií, konceptů a metod v širším kontextu bezpečnostního a právního prostředí charakteristického pro aplikaci obranných a bezpečnostních technologií.

Pro studijní program jsou nosnými zejména následující základní tematické okruhy.

Oblast vzdělávání  Strojírenství, technologie a materiály:

 • Technická diagnostika,
 • Konstrukce strojů a zařízení,
 • Aplikovaná mechanika a biomechanika,
 • Automatické řízení a inženýrská informatika,
 • Mechatronika.

Oblast vzdělávání Bezpečnostní obory:

 • Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru,
 • Integrovaný záchranný systém,
 • Ochrana obyvatelstva,
 • Právní systém České republiky v oblasti bezpečnosti,
 • Ochrana kritické infrastruktury.

Zde najdete další informace o studijním programu včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

Absolvent studijního programu je připraven zastávat technické a technicko-manažerské pracovní pozice v organizacích zabývajících se návrhem, vývojem, výrobou, instalací, použitím a údržbou obranných a bezpečnostních technologií v oblasti zvolené studijní specializace.

Absolvent má schopnost v širším kontextu bezpečnostního a právního prostředí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit praktické i teoretické problémy v oblasti své specializace a aplikovat metody, postupy a prostředky nezbytné pro řešení technických a organizačních úkolů spojených s vývojem, návrhem, implementací a zabezpečením provozu a údržby obranných a bezpečnostních technologií a to jak v běžných podmínkách, tak i v krizových situacích.

V akademickém roce 2023/2024 lze přijmout:

SpecializacePočet přijímaných uchazečů
Letecká technika8
Technologie pro ochranu majetku a osob8
Zbraně a munice12