Vojenské technologie – strojní | FVT | PhD | vojenské a civilní

 • čtyřletý doktorský studijní program
 • lze studovat v civilní i vojenské formě
 • lze studovat prezenčně i kombinovaně
 • absolvent získá titul PhD.

Cíle doktorského studijního programu

 • rozvoj a vzdělání nadaných absolventů magisterských studijních programů vojenských i ostatních vysokých škol, jejichž zaměření spadá do oblasti vojenských technologií – strojních, případně oblastí souvisejících;
 • příprava odborníků pro oblast vojenských technologií – strojních, a to zejména vědeckých pracovníků, důstojníků a státních zaměstnanců podílejících se na koncipování, tvorbě a řízení obrany státu a na řízení a použití druhů vojsk a služeb;
 • prohlubování znalostí studentů v rámci jejich odborného zaměření, zejména v aplikaci poznatků z oblasti strojírenství, technologií a materiálů při návrhu, použití a údržbě vojenské techniky;
 • všestranné rozvíjení schopností studentů k řešení odborných problémů s využitím základních a specifických vědeckých metod zkoumání se zaměřením na oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály a Bezpečnostní obory;
 • vytváření předpokladů pro činnost absolventů:
  • ve funkcích v ozbrojených silách nebo ve státní správě na úrovni středního a vrcholového   managementu;
  • ve výzkumných nebo vysokoškolských institucích;
  • na pracovních pozicích zabývajících se koncepční prací v oblasti vojenských technologií, včetně zadávání požadavků na realizaci obranného a   bezpečnostního výzkumu;
 • příprava studentů pro působení na akademických, vědeckých a řídicích funkcích v oblasti vojenských technologií a příprava pro tvůrčí a koncepční činnosti v plánování a řízení použití vojenských technologií;
 • rozvoj vědomostí a tvůrčích schopností studentů v oblastech Strojírenství, technologie a materiály, Bezpečnostní obory a oblastech souvisejících.

Zde najdete další informace o studijním programu v prezenční a kombinované formě včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

Absolvent DSP VTS je odborníkem se znalostmi zásad vědecké a výzkumné práce, schopný samostatně a tvůrčím způsobem řešit složité teoretické i praktické problémy ve studované problematice především se zaměřením na návrh, provoz, používání a údržbu vojenské techniky a řízení logistické podpory vojsk při použití vojenské techniky. Absolvent doktorského studia je připraven pracovat ve výzkumu a vývoji v oblasti zaměření studijního programu. Je schopen samostatně formulovat vědecké úkoly z oboru, prezentovat, publikovat a obhájit svá řešení, zobecňovat výsledky vlastní vědecké práce a přispívat tak k rozvoji dané vědní oblasti. Absolvent má předpoklady pro uplatnění na vyšších manažerských pozicích v rámci AČR, ve vědecko-odborných funkcích ve vojenských i civilních výzkumných ústavech a zařízeních, ve vědecko-pedagogických funkcích na vysokých školách vyžadujících danou specializaci. Absolvent najde široké uplatnění u subjektů obranného a bezpečnostního průmyslu.

NABÍDKA TEMATICKÝCH OKRUHŮ PRO STUDIJNÍ PROGRAM
VOJENSKÉ TECHNOLOGIE – STROJNÍ

Tematický okruh

Školící pracoviště

Konzultant okruhu

Hlavňové a raketové zbraňové systémy

K-201

pplk. Ing. Zbyněk Krist, Ph.D.

Systémy řízení palby, přístrojové vybavení zbraňových systémů a hyperspektrální průzkum

K-201

pplk. Ing. Zbyněk Krist, Ph.D.

Munice a balistika

K-201

pplk. Ing. Zbyněk Krist, Ph.D.

Využití moderních metod (např. tribodiagnostiky, rentgenové spektrometrie, apod.) pro diagnostiku a údržbu vojenské techniky

K-202

plk. gšt. prof. Ing. David Vališ, Ph.D. and Ph.D.

Posuzování a modelování bezporuchovosti vojenské techniky

K-202

plk. gšt. prof. Ing. David Vališ, Ph.D. and Ph.D.

Hodnocení účinnosti a efektivnosti systémů fyzické ochrany

K-202

plk. gšt. prof. Ing. David Vališ, Ph.D. and Ph.D.

Výzkum a vývoj materiálů a technologií využitelných pro vývoj nových ochranných prvků

K-203

pplk. doc. Ing. Eva Zezulová, Ph.D.

pplk. doc. Ing. Jiří Štoller, Ph.D.

Ochrana vojenské a kritické infrastruktury, ochranné stavby

K-203

doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D.

pplk. doc. Ing. Jiří Štoller, Ph.D.

Všeobecná ženijní podpora, trendy a výzvy

K-203

pplk. doc. Ing. Eva Zezulová, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D.

Metodika hodnocení progresu leteckého výcviku na leteckých simulátorech Katedry letectva

K-205

plk. gšt. Ing. Miloslav Bauer, Ph.D.

Optimalizace vybavení a využití simulačního centra Katedry letectva

K-205

plk. gšt. Ing. Miloslav Bauer, Ph.D.

Náraz ptáka – využití simulačních a experimentálních metod pro řešení problému nárazu ptáka u leteckých konstrukcí.

K-206

doc. Ing. Juraj Hub, Ph.D.

Aditivní technologie v topologické optimalizaci prvků letecké techniky.

K-206

doc. Ing. Juraj Hub, Ph.D.

Využití nových druhů povlaků pro snížení dopadů abrazivního opotřebení součástí vojenské techniky

K-216

prof. Ing. Vladimír Horák, CSc.

Možnosti zlepšení balistických vlastností kompozitních pancířů

K-216

prof. Ing. Vladimír Horák, CSc.

V akademickém roce 2023/2024 bude do doktorského studijního programu Vojenské technologie – strojní přijato maximálně 15 uchazečů bez ohledu na formu studia.