Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost | FVT | BC | civilní

 • tříletý bakalářský studijní program
 • pouze civilní prezenční forma studia
 • absolvent získá titul Bc.

Studium je zaměřeno do vzdělávání v oblastech věd o Zemi a jejich aplikací do oblasti bezpečnosti. Jedná se o studijní program bez specializací a již od prvního semestru jsou zařazeny odborné předměty profilující studenty do oblasti geografie a meteorologie, které jsou doplněny o předměty přírodovědně technického základu (matematika, fyziky, informatika, termodynamika, …) a předměty z oblasti bezpečnosti (právo, bezpečnostní prostředí, kybernetická bezpečnost, …). Ve vyšších ročnících převažují odborné předměty a předměty zaměřující se na aplikaci odborných znalostí do oblasti obrany a bezpečnosti. 

Kromě přednášek a seminářů je v rámci studia i velké množství praktické výuky, která probíhá v laboratořích, specializovaných učebnách a v terénu. Více se můžete dozvědět na stránkách zabezpečující katedry.

Cílem studijního programu je poskytnout bakalářské vzdělání odpovídající rozsahem teoretických znalostí a praktických dovedností široké oblasti moderních technologií používaných v zeměměřictví, geografii a meteorologii a možnosti jejich aplikace pro oblast obrany, bezpečnosti a ochrany majetku a osob. Absolvent studijního programu je připraven zastávat technické a technicko-manažerské pracovní pozice v bezpečnostních sborech, státních orgánech a organizacích, samosprávě a institucích zabývajících se bezpečností, zeměměřickými činnostmi a meteorologií, v soukromých společnostech a v mezinárodních organizacích pracujících s geografickými a meteorologickými informacemi a s jejich aplikacemi pro potřeby obrany a bezpečnosti.

Studijní program je navrhován jako studijní program bez specializací. Pro osvojení si a rozvoj dovedností a kompetencí jsou do studijního programu zahrnuty i bloky praktické výuky upevňující nabyté znalosti a dovednosti a připravující studenty na plnění kolektivních úkolů v rámci budoucího uplatnění.

Vědy o Zemi:

 • Fyzická geografie,
 • Hydrologie,
 • Geodézie,
 • Sociální a ekonomická geografie,
 • Kartografie,
 • Geoinformatika,
 • Dálkový průzkum Země a fotogrammetrie,
 • Meteorologie a klimatologie.

Bezpečnostní obory:

 • Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru,
 • Vedení operací vojenského a nevojenského charakteru,
 • Právní systém České republiky v oblasti bezpečnosti,
 • Aplikovaná informatika pro bezpečnostní sbory.

Zde najdete další informace o studijním programu včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

Absolvent získá kompetence potřebné k působení na technických a technicko-manažerských pracovních pozicích v bezpečnostních sborech, státních orgánech a organizacích, samosprávě a institucích zabývajících se bezpečností, zeměměřickými činnostmi a meteorologií, v soukromých společnostech a v mezinárodních organizacích pracujících s geografickými a meteorologickými informacemi a s jejich aplikacemi pro potřeby obrany a bezpečnosti. 

V akademickém roce 2024/2025 lze přijmout maximálně 12 uchazečů.

Můžete se také podívat na Zprávy o výsledcích přijímacího řízení z minulých let.